Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

Για τον Τύπο

Παρακαλούμε απευθύνετε ερωτήσεις σχετικά με θέματα Τύπου στο email [email protected].