Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος

Website: http://www.jerusalem-patriarchate.info