Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης

Website: http://antiochpatriarchate.org