Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος

Website: http://www.patriarchateofalexandria.com