Ἐκκλησία τῆς ῾Ρωσσίας

ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Website: http://www.patriarchia.ru